Informacje o Cechu

Informacje o Cechu

Cech Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp zrzesza 176 zakładów rzemieślniczych z terenu gmin : Środa Wlkp, Kostrzyn, Zaniemyśl, Nowe Miasto nad Wartą, Krzykosy, Dominowo. Wśród nich są przedstawiciele rzemiosł budowlanych, metalowych, spożywczych, fryzjerskich, stolarskich i złotnik .

 

Cech sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych na podstawie upoważnienia Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

 

Wśród zrzeszonych zakładów rzemieślniczych 110 zajmuje się przygotowaniem zawodowym pracowników młodocianych, w których szkoli się 299 uczniów.

 

Rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp prowadzą praktyczną naukę w następujących zawodach : cukiernik, piekarz, wędliniarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, blacharz, dekarz, cieśla, elektryk, monter sieci, instalacji i i urządzeń sanitarnych, stolarz, elektromechanik, fryzjer, tapicer, złotnik.

 

Cech wykonując działania związane z prowadzonym nadzorem nad przebiegiem kształcenia zawodowego pracowników młodocianych w rzemiośle podejmuje następujące czynności :

- udzielanie informacji na temat wolnych miejsc na naukę zawodu w rzemiośle, pomoc młodocianym, którzy chcą zmienić miejsce przygotowania zawodowego lub zawód, udostępnianie informacji i kierowanie do zakładów szkolących zrzeszonych w Cechu kandydatów na uczniów

- sporządzanie umów w celu praktycznej nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy, na drukach zastrzeżonych dla organizacji rzemieślniczych - prowadzenie rejestru umów w celu praktycznej nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy

- organizowanie spotkań informacyjnych z rodzicami i kandydatami na uczniów w zawodzie przed podpisaniem umów, uroczyste podpisywanie umów w celu praktycznej nauki zawodu

- wydawanie dzienniczków praktycznej nauki zawodu dla uczniów, oraz druków niezbędnych do założenia dokumentacji pracowniczej w zakładzie pracy dla ucznia, udostępnianie standardów egzaminacyjnych i informatorów, programów praktycznej nauki zawodu, karty informacyjnej

- przyjmowanie, kontrolowanie, kompletowanie dokumentów składanych przez kandydatów na uczniów w zawodzie, udostępnianie i udzielanie pomocy przy kompletowaniu dokumentów pracowniczych, udostępnianie druków , udzielanie bieżących informacji z zakresu prawa pracy, oraz dokumentacji podatkowej związanej z zatrudnieniem - prowadzenie kartotek pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, - dokumentacji kwalifikacji zawodowych instruktorów praktycznej nauki zawodu, przeszkolenia pracodawcy, kierownika zakładu w zakresie BHP i PPOŻ, dokumentacji rejestrowej działalności gospodarczej - rozstrzygania ewentualnych sporów i nieporozumień pomiędzy pracodawcami , a uczniami młodocianymi, wynikłych w trakcie trwania przygotowania zawodowego - współpraca z władzami lokalnymi gmin i szkołami zawodowymi , instytucją organizującą kursy dokształcające ( dyrektorami i opiekunami praktyk zawodowych ) , w których pracownicy młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego realizują dokształcanie teoretyczne

- udostępnianie i udzielanie pomocy przy kompletowaniu dokumentów na egzamin czeladniczy, sprawdzający, mistrzowski , prowadzenie rejestru uczniów , którzy zdali egzamin czeladniczy

- rozstrzygania ewentualnych sporów i nieporozumień pomiędzy pracodawcami , a uczniami młodocianymi, wynikłych w trakcie trwania przygotowania zawodowego

 

Ponadto Cech na rzecz swoich członków :

- sporządza wnioski o zawarcie umów i wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń - udostępnia i pomaga przy kompletowaniu dokumentów pracowniczych, udostępnia druki

- przygotowuje wnioski, wraz z kompletem dokumentów dotyczących wypłaty dofinansowania za wyszkolenie ucznia dla pracodawcy - udziela bieżących informacji z zakresu prawa pracy, oraz dokumentacji podatkowej związanej z zatrudnieniem

- pomaga przy kompletowaniu dokumentacji umożliwiającej praktyczną naukę zawodu dorosłych

- rozstrzyga spory i skargi dotyczące rzemieślników - prowadzi ubezpieczenia grupowego dla rzemieślników zrzeszonych w Cechu, ich pracowników i współmałżonków, oraz dla pracowników organizacji, ich współmałżonków

- organizuje dla zainteresowanych szkolenia i kursy

 

Cech Rzemiosł Różnych jako organizacja zrzeszająca rzemieślników stara się, wypełniając zadania statutowe podnosić rangę rzemiosła w środowisku lokalnym.

Delegacje rzemiosła i poczty sztandarowe poszczególnych branż rzemieślniczych uczestniczą w uroczystościach kulturalnych, religijnych i regionalnych.

Cech współpracuje z Urzędami Gmin, Starostwem Powiatowym, Środowiskowy Hufiec Pracy w Śremie, OHP WWK OHP w Poznaniu, CEiPM w Poznaniu, EDUROM w Poznaniu TU na Życie COMPENSA SA VIG, oraz Wielkopolską Izbą Rzemieślnicza w Poznaniu i szkołami zawodowymi.

 

Rzemiosło integruje się ze stowarzyszeniami, w których członkami są w znacznej liczbie rzemieślnicy – Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Środzie Wlkp., oraz ze stowarzyszeniem nawiązującym do pielęgnowania pamięci o udziale zasłużonych rzemieślników – Stowarzyszenie Rodzin Powstania Wielkopolskiego.

 

Podejmowane są też działania na rzecz doradztwa i koordynacji działań w poszczególnych branżach działających w Cechu dla kompleksowego wykonawstwa usług.