Statut Cechu

Statut Cechu

TEKST JEDNOLITY STATUTU
uchwalony w dniu 30.11.1989 r.
zmieniony w dniu 19.03.2002 r.
zmieniony w dniu 18.03.2017 r.
 
S T A T U T
CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH WE WRZEŚNI
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
 
1. Cech jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła.
2. Cech działa na podstawie Ustawy O Rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r.
( Dz.U. Nr 17 poz. 92) i jej późniejszymi zmianami oraz niniejszego Statutu.
3. Cech posiada osobowość prawną.
4. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1240 z późn. zmianami ) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zmianami).
§ 2
 
1. Członkami Cechu mogą być na zasadzie dobrowolności rzemieślnicy prowadzący działalność na terenie Miasta i Gminy Września, Miasta i Gminy Miłosław , Gminy Nekla, Gminy Kołaczkowo i Gminy Pyzdry.
2. Członkami Cechu na zasadzie dobrowolności mogą być rzemieślnicy z innych
miejscowości niż wymienione w pkt.1 .
§ 3
 
1. Cech nosi nazwę : Cech Rzemiosł Różnych we Wrześni .
2. Siedzibą Cech jest Dom Rzemiosła we Wrześni, ul. Kościelna 5.
 
§ 4
 
1. Cech jest dobrowolnym członkiem Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.
 
II. ZADANIA CECHU
§ 5
 
1. Cech zobowiązany jest dbać o prawidłowy rozwój rzemiosła .
2. Do zadań Cechu należy w szczególności:
1/ utrzymywanie i podnoszenie godności zawodowej członków ,
2/ prowadzenie wśród członków pracy społeczno-wychowawczej ,
mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i
rzetelnego wykonywania rzemiosła ,
3/ współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi , zwłaszcza w
dziedzinie podnoszenia świadomości społeczno-politycznej
rzemieślników,
4/ reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów
władzy i administracji państwowej , jednostek samorządu
terytorialnego, organizacji społecznych i gospodarczych,
5/ wykonywanie na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej w
Poznaniu zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania
zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, zatrudnionych
przez członków Cechu,
6/ badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie
działania Cechu ,stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i
produkcyjnych oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych,
dotyczących działalności Cechu ,
7/ oddziaływanie w kierunku zapewnienia - zgodnie z potrzebami
społecznymi – prawidłowości wykonywania przez rzemieślników
zadań, zwłaszcza w zakresie usług dla ludności ,
8/ udzielanie rzemieślnikom pomocy przy wykonywaniu rzemiosła ,w
drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji,
9/ udzielanie informacji o usługach świadczonych przez rzemieślników
oraz ich możliwości produkcyjnych,
10/ rozpatrywanie skarg na działalność członków i wykonywanie
związanych z tym kontroli,
11/ udzielanie pomocy w prawidłowym kształtowaniu cenników za
usługi, ustalonych przez rzemieślników we własnym zakresie,
12/ popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w
rzemiośle, otaczanie opieką rzemieślników, pracujących nad
wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i
popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju
rzemiosł artystycznych , organizowanie konkursów ,wystaw, pokazów
oraz muzeów,
13/ organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
członków i pracowników zakładów rzemieślniczych ,
14/ propagowanie, koordynowanie i nadzorowanie przygotowania
zawodowego ,
15/ współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w
zakresie dokształcania teoretycznego uczniów rzemieślniczych,
16/ roztaczanie opieki nad młodzieżą rzemieślniczą – we współdziałaniu
ze związkami zawodowymi oraz organizacjami młodzieżowymi ,
17/ udzielanie pomocy członkom Cechu w zapewnieniu warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach rzemieślniczych oraz
organizowanie szkolenia w tym zakresie ,
18/ organizowanie działalności socjalnej , kulturalnej i oświatowej dla
członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników Cechu i
zakładów rzemieślniczych , a także członków ich rodzin ,
19/ współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie
właściwego wykonywania przepisów, dotyczących ubezpieczenia
społecznego rzemieślników,
20/ delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych , w
których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy
szczególne oraz do organizacji społecznych , w pracy których
uczestniczy rzemiosło ,
21/ zgłaszanie na wniosek Izby Rzemieślniczej kandydatów na członków
komisji egzaminacyjnych oraz na rzeczoznawców do wydawania
opinii w zakresie spraw dotyczących rzemiosła ,
22/ dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych fachowej oceny
pracy wykonywanej przez członków Cechu i wydania w tym
przedmiocie opinii,
23/ udzielanie informacji, dotyczących warunków wykonywania rzemiosł
oraz udzielanie pomocy organizacyjnej rzemieślnikom
uruchamiającym zakłady, w szczególności młodzieży wyszkolonej w
rzemiośle ,
24/ prowadzenie działalności gospodarczej,
25/ prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków Cechu w
zakresie spraw dotyczących rzemiosła,
26/ wykonywanie innych zadań, wynikających z przepisów szczególnych.
 
III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA CECHU
 
§ 6
 
1. Członkami Cechu mogą być rzemieślnicy prowadzący działalność
gospodarczą na terenie powiatu wrzesińskiego oraz poza terenem powiatu
 
wrzesińskiego , na terenie województwa wielkopolskiego , na warunkach
określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle
( Dz.u. z 2015 r. poz. 1182 )
a) będącymi osobami fizycznymi zawodowo wykonującymi
działalność gospodarczą , z wykorzystaniem zawodowych
kwalifikacji , pracy własnej , w imieniu własnym i na swój
rachunek , jeżeli są one mikroprzedsiębiorcą, małym
przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą, jeżeli zatrudniają nie
więcej niż 250 pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U.z 2015 r.
poz. 584 )
b) przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników,
c) inne osoby fizyczne, jeżeli nie spełniają warunków określonych w
ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, jeżeli złożą
deklarację i zostaną przyjęci do Cechu na czas określony, nie
krótszy niż 3 lata,
d) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą , niebędące
rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników ,
e) osoby prawne wykonujące działalność gospodarczą jako
członkowie wspierający , którzy wyrażają wolę świadczenia
pomocy materialnej i niematerialnej na rzecz Cechu.
2. Osoba wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych w
ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w
celu przygotowania zawodowego w rzemiośle , obowiązana jest uzyskać
członkostwo Cechu, a działalność tą prowadzi na terenie powiatu
wrzesińskiego z uwzględnieniem pkt.4 .
3. Członkami Cechu mogą być wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych w
zakresie wykonywania przez nich wspólnie działalności gospodarczej –
jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt. 1 a).
4. Za zgodą władz Cechu członkami Cechu mogą być również
rzemieślnicy prowadzący działalność gospodarczą poza powiatem
wrzesińskim, na terenie województwa wielkopolskiego .
5. Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu na podstawie przepisów
obowiązujących przed wejściem w życie niniejszego statutu ,
zachowują swoje uprawnienia członkowskie do czasu ich
wygaśnięcia , w wypadkach określonych w tym statucie.
6. Członkiem Cechu może być osoba, która z powodu przejścia na
emeryturę lub rentę zaprzestała wykonywania działalności.
7. Wpis do rejestru członków Cechu osób wskazanych w ust. 1-6
następuje na podstawie pisemnego wniosku , po decyzji Zarządu o
przyjęciu.
8. Zarząd Cechu podejmuje decyzję o przyjęciu i wpisie do rejestru
członków w terminie 30 dni od złożenia wniosku.
9. O decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na członka Cechu ,
Zarząd zawiadamia na piśmie zainteresowanego w terminie 14 dni
od jej podjęcia.
10. Od odmownej decyzji Zarządu służy zainteresowanemu odwołanie
do Walnego Zgromadzenia Członków Cechu.
11. Członkiem Cechu może być małżonek lub zstępny osób
wymienionych w pkt.1a) jeżeli uczestniczy w wykonywaniu przez
te osoby działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła .
W przypadkach , gdy dany rodzaj rzemiosła może być
wykonywany wyłącznie po wykazaniu się przez rzemieślnika
posiadaniem uprawnień zawodowych, o których mowa w pkt.1a) ,
małżonek lub zstępni , o których mowa w pkt. 11, wykonują
działalność za pośrednictwem osoby posiadającej wymagane
kwalifikacje .
Składki członkowskie małżonka lub zstępnych ustalane są na
zasadach przypisanych członkom Cechu .
12. Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług
hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w
wykonywaniu wolnych zawodów ,usług leczniczych oraz
działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i
fotografików.
Oznacza to, iż do rzemiosła zalicza się działalność
gastronomiczną.
§ 7
 
1. Członkowie mają prawo:
1/ korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie
określonym w § 5 statutu,
2/ wybierania i wybieralności do organów Cechu,
3/ zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia pracy
Cechu ,
4/ wnoszenia odwołań od uchwał zarządu Cechu - dotyczących
praw członka – do Walnego Zgromadzenia ,
5/ obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu
stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień ,
6/ wglądu w protokoły Walnych Zgromadzeń i roczne
sprawozdania Zarządu Cechu , protokoły i pisma pokontrolne
oraz sprawozdania z wykonania zaleceń ,
7/ uzyskiwania od organów Cechu – na Walnych
Zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych
formach informacji o działalności Cechu, jego wynikach oraz
zamierzeniach,
8/ żądania zwołania Walnego Zgromadzenia .
2. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu , który:
1/ został pozbawiony praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądu powszechnego ,
2/ został pozbawiony praw wybieralności prawomocnym
orzeczeniem Sądu Cechowego,
3/ został prawomocnym orzeczeniem wykluczony ze spółdzielni
rzemieślniczej, jeżeli od daty wykluczenia nie upłynęły dwa
lata ,
4/ zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej trzech
miesięcy .
§ 8
 
1. Do statutowych obowiązków członka Cechu należy:
1/ stosowanie się do przepisów statutu , uchwał Walnego
Zgromadzenia i Zarządu Cechu,
2/ czynne uczestnictwo w pracach Cechu,
3/ regularne wpłacanie składki cechowej w obowiązującej
wysokości oraz należności podatkowych i składek na
ubezpieczenie społeczne,
4/ podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów.
2. W działalności swojej członek Cechu powinien przestrzegać :
1/ zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu,
2/ przepisów prawa obowiązujących przy wykonywaniu
rzemiosła.
§ 9
 
Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o
zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby
zakładu rzemieślniczego poza teren działalności Cechu .
 
§ 10
 
1. Członkostwo w Cechu ustaje na skutek :
1/ wystąpienia,
2/ wykreślenia,
3/ wykluczenia.
§ 11
 
1. Wystąpienie członka z Cechu następuje po upływie 3-miesięcznego
okresu od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do Zarządu
Cechu, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło
wypowiedzenie.
2. Na wniosek występującego Zarząd Cechu może skrócić okres
wypowiedzenia do 1 miesiąca.
3. Przy ponownym wstąpieniu do Cechu , członek ma obowiązek
uregulowania składki cechowej za okres ostatnich 12 miesięcy.
 
§ 12
 
Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku:
1/ zaprzestania wykonywania rzemiosła,
2/ przeniesienia siedziby zakładu poza teren działalności Cechu ,
3/ śmierci członka ,
4/ upływu czasu trwania członkostwa , o którym mowa w § 6 ust. 7
statutu.
§ 13
 
Wykreślenie z rejestru członków Cechu z przyczyn określonych w § 12
następuje na mocy uchwały Zarządu Cechu .
Wykreślenie powinno nastąpić bezpośrednio po stwierdzeniu
przyczyn uzasadniających wykreślenie .
 
§ 14
 
1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej
przyczyny, w przypadku, gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne
jest z postanowieniami Cechu , lub z zasadami współżycia społecznego.
2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności :
1/ uporczywe niewywiązywanie się z podstawowych obowiązków
członkowskich,
2/ świadome zawyżanie cen lub złą jakość wykonywanych
wyrobów ,względnie usług,
3/ wykorzystywanie funkcji samorządowych lub stanowiska do
uzyskiwania nieuzasadnionych korzyści materialnych lub
osobistych,
4/ popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych
na szkodę interesu społecznego, jeżeli przestępstwo stwierdzone
zostało prawomocnym wyrokiem .
§ 15
 
Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd na wniosek Sądu
Cechowego lub z własnej inicjatywy .
§ 16
 
1. O wykreśleniu lub wykluczeniu członka , Zarząd obowiązany jest
powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od
daty podpisu uchwały oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o
możliwości odwołania się.
Członka zmarłego wykreśla się z rejestru członków ze skutkiem od
dnia, w którym nastąpiła śmierć.
2. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą
doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykluczeniu lub
wykreśleniu.
3. Osobom, z którymi rozwiązano członkostwo przysługuje prawo
odwołania się za pośrednictwem Zarządu Cechu do Walnego
Zgromadzenia członków w termie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
4. Odwołujący się członek ma prawo być obecny na walnym
Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania.
5. O terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd Cechu zawiadamia
odwołującego się członka listem poleconym z 14-dniowym
wyprzedzeniem .
§ 17
 
1. Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie ,
uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno-
samorządowej Cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na
działalność statutową organizacji rzemieślniczych , do których
Cech przystąpił.
O wysokości składki cechowej Cech zawiadamia członków ze
wskazaniem podstawy obliczenia składki oraz terminów jej
płatności.
2. Zarząd Cechu może w szczególnie uzasadnionych przypadkach
zwolnić członka od obowiązku płacenia składki w całości lub w
części na czas określony, a także umarzać składki zaległe.
 
§ 18
 
1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność
„ Honorowego Starszego Cechu ” lub „ Honorowego Członka
Cechu ” osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu
lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą już zakładów
rzemieślniczych .
2. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w
Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze
świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie
przysługującym członkom .
 
IV. ORGANY CECHU
§ 19
 
1. Organami Cechu są:
A/ Walne Zgromadzenie Członków,
B/ Zarząd Cechu ,
C/ Komisja Rewizyjna ,
D/ Sąd Cechowy .
 
2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów,
wymienionych w ust.1 lit. B, C, D.
3. Wybory Starszego Cechu oraz do organów , o których mowa w
ust.1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród
nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu
następuje także w głosowaniu tajnym .
4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez
organy Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i
przeciw uchwale.
5. Za udział w posiedzeniach organów Cechu , z wyjątkiem
Walnego Zgromadzenia , członkowie otrzymują diety i zwrot
kosztów podróży wg zasad ustalonych przez Walne
Zgromadzenie członków.
A. Walne Zgromadzenie Członków.
§ 20
 
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu, powołanym do
podejmowania uchwał w sprawach, należących do jego zakresu działania.
 
§ 21
 
1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:
1/ uchwalenie statutu i jego zmian ,
2/ wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych członków
Zarządu, przewodniczących i pozostałych członków Komisji
Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz zastępców członków,
3/ ustalanie zasad gospodarowania finansowego Cechu oraz zasad
wynagradzania zatrudnionych pracowników
4/ określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia oraz
dobrowolnych świadczeń rzemieślników,
5/ ustalanie wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży dla członków
organów Cechu,
6/ uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów
finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu ,
7/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie
uchwał , co do wniosków członków Cechu , Zarządu i Komisji
Rewizyjnej w tych sprawach i udzielenie absolutorium członkom
Zarządu,
8/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbytu lub obciążenia nieruchomości,
9/ podejmowanie uchwał w związku z oceną pokontrolną działalności Cechu,
10/ upoważnienia Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania nieruchomości Cechu, mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,
11/ uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej,
12/ nadawanie godności Członka Honorowego Cechu,
13/ rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,
14/ uchwalanie regulaminu Sądu Cechowego,
15/ podejmowanie uchwał w sprawie dobrowolnej przynależności do Izby Rzemieślniczej,
16/ wybieranie delegatów na zjazd delegatów Izby Rzemieślniczej,
17/ podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Cechu,
18/ podejmowanie uchwał w innych sprawach, przedstawionych do
rozpatrzenia przez Zarząd Cechu lub Izbę Rzemieślniczą.
2. Walne Zgromadzenie wybiera delegatów , o których mowa w ust.1 pkt.16
na okres kadencji.
 
§ 22
 
Odwołanie członka Zarządu , Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego
przed upływem kadencji ,może nastąpić przez Walne Zgromadzenie na
wniosek 1/4 członków Cechu , Komisji Rewizyjnej lub Izby
Rzemieślniczej .
§ 23
 
1. Jeżeli Cech liczy więcej niż 300 członków , Walne Zgromadzenie może
podjąć uchwałę o jego zastąpieniu zebraniem delegatów.
2. Delegatów wybierają sekcje na terenie Miasta i Gminy Września oraz
sekcje terenowe z obszaru Miasta i Gminy Miłosław, Gminy Nekla,
Gminy Kołaczkowo i innych – na okres kadencji Zarządu.
Przy liczbie członków Cechu do 1.000 wybiera się jednego delegata na
5-ciu członków .
3. Do zebrania delegatów , zastępującego Walne Zgromadzenie członków,
stosuje się odpowiednie przepisy o Walnych Zgromadzeniach.
 
§ 24
 
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku,
najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
Walne Zgromadzenie zwołuje , na podstawie uchwały Zarządu, Starszy
Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu .
2. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia na żądanie:
1/ Komisji Rewizyjnej
2/ 1/4 ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na
piśmie z podaniem celu jego zwołania.
4. W przypadkach wskazanych w ust.2 Walne Zgromadzenie powinno
odbyć się w ciągu 6-ciu tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie
nastąpi, Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna.
 
§ 25
 
1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia
zawiadamia się wszystkich członków listem poleconym lub innym
sposobem z potwierdzeniem odbioru , co najmniej 14 dni przed
terminem Walnego Zgromadzenia.
O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia
się również spółdzielnie rzemieślnicze , których członkiem jest Cech.
W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również
informację o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu , odpowiednio do
porządku obrad, następujące materiały:
1/ zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,
2/ sprawozdania Zarządu,
3/ projektów podstawowych uchwał i statutu,
4/ protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
3. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej
trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć , że w
przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek,
będą pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu i w
ostateczności mogą być wykluczeni z Cechu .
 
§ 26
 
1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu.
Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu prezydium w
składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
2. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym
upomnieniu, wykluczyć ze Zgromadzenia osoby, które nie stosują się
do zarządzeń porządkowych.
3. Szczegółowe zasady i tryb obrad Walnego Zgromadzenia określa
regulamin.
§ 27
 
1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 25
Statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach , objętych
porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych wynosi co najmniej 1/4
części członków Cechu lub Delegatów, jeżeli Statut nie stanowi
inaczej.
2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku
wymaganej liczby obecnych członków, Zarząd obowiązany jest, nie
później niż w ciągu 14 dni, zwołać ponownie Walne Zgromadzenie,
które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych .
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie
stanowi inaczej .
4. Uchwały o zmianie Statutu , uzupełnieniu porządku obrad oraz w
sprawach wprowadzonych dodatkowo na porządek obrad ,wymagają
dla swej ważności co najmniej 2/3 głosów obecnych uprawnionych
do głosowania .
Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa
zmiany Statutu.
5. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie
członkowie Cechu.
§ 28
 
1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. Na
żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie
podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym .
2. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i
sekretarz.
 
B. Zarząd Cechu .
§ 29
 
Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi
odpowiedzialność za prawidłową jej działalność.
 
§ 30
1. Zarząd składa się z:
1/ Starszego Cechu,
2/ 2 Podstarszych,
3/ sekretarza,
4/ skarbnika,
5/ 2 członków.
Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Starszego Cechu, a pozostałych
członków Zarządu razem . Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybiera
dwóch zastępców członków. Warunkiem wyboru jest uzyskanie
największej liczby głosów lecz nie mniej niż 50% głosów.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera dwóch podstarszych,
sekretarza i skarbnika.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
4. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu.
Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje sekcjom.
5. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 5-letni
okres członkostwa w Cechu.
§ 31
 
W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu przed upływem
kadencji , do Zarządu Cechu wchodzi do końca kadencji zastępca
członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równości
głosów - wg kolejności umieszczenia na liście .
W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu zastępuje go
podstarszy.
 
§ 32
 
Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych
do kompetencji innych organów Cechu.
 
§ 33
 
1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem
działalności Cechu, a w szczególności:
1/ reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów
władzy i administracji państwowej, organizacji społecznych i
gospodarczych ,
2/ gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu , z zastrzeżeniem
uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanego w § 21,
3/ zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków
na te zgromadzenia,
4/ powoływanie komisji kontroli społecznej i innych komisji spośród
członków Cechu, na okres kadencji Zarządu,
5/ realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami
rzemieślniczymi,
6/ zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z kierownikiem biura
Cechu oraz ustalanie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi
zasadami płac ,
7/ rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg
klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie
zamówień przez członków Cechu,
8/ rozpatrywanie wniosków komisji kontroli społecznej, wydawanie
w tych sprawach zaleceń członkom Cechu oraz występowanie z
wnioskami do właściwych organów,
9/ kierowanie wniosków do Sądu Cechowego w sprawach
odpowiedzialności zawodowej członków oraz popieranie tych
wniosków przed sądem ,
10/ podejmowanie uchwał o członkostwie Cechu w spółdzielniach
rzemieślniczych oraz innych organizacjach ,
11/ podejmowanie uchwał o przyjęciu na członka Cechu oraz uchwał
o wykreśleniu lub wykluczeniu członka.
 
§ 34
 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu .
2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno
odbyć się w możliwie najkrótszym terminie , jednak nie później
niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 
§ 35
 
1. Posiedzenia Zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy.
2. O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadomieni są na 3 dni
przed terminem wszyscy członkowie Zarządu, zarządy spółdzielni
rzemieślniczych, których członkiem jest Cech.
3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy Kierownik Biura z głosem
doradczym .
§ 36
 
1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co
najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Starszego
Cechu lub Podstarszego Cechu .
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie
głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
3. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego komisji określają
regulaminy, uchwalone przez Zarząd.
 
C. Komisja Rewizyjna
 
§ 37
 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt
działalności Cechu , z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i
orzecznictwa Sądu Cechowego.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców,
wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu, na
okres kadencji Zarządu.
Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego, a
pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie
największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % głosów.
Członkowie Komisji wybierają spośród siebie zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.
W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka Komisji,
w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca członka.
 
§ 38
 
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1/ badanie, przynajmniej raz na pół roku, działalności statutowej
Cechu z tym , że na wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Cechu,
Zarządu Cechu – badanie powinno być przeprowadzone w
każdym czasie,
2/ badanie rocznych sprawozdań finansowych /bilansów/ oraz
zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,
3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych
czynności,
4/ przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzieleniu
absolutorium Zarządowi,
5/ wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości,
2. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji określa regulamin.
 
D. Sąd Cechowy.
§ 39
 
1. Sąd Cechowy składa się z 3 członków i 2 zastępców, wybranych
przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu , na okres
kadencji Zarządu.
Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego Sądu,
pozostałych członków razem . Warunkiem wyboru jest uzyskanie
największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % głosów.
2. Sąd Cechowy wybiera spośród siebie 2 zastępców
przewodniczącego.
§ 40
 
Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności przed
Sądem Cechowym za naruszenie:
1/ statutowych obowiązków członka Cechu, określonych w § 8,
2/ zasad etyki zawodowej lub rzetelnego wykonywania zawodu.
 
§ 41
 
1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:
1/ upomnienie,
2/ naganę,
3/ pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres 1 roku,
4/ pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres 3 lat.
2. W uzasadnionych przypadkach Sąd Cechowy może – niezależnie
od orzeczenia kary – wystąpić z wnioskiem do Zarządu o wykluczenie członka z Cechu .
3. W przypadku rozpatrywania sprawy, powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń rzemieślnika lub skargi spółdzielni rzemieślniczej i uznania skargi za zasadną , Sąd niezależnie od orzeczenia kary, może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.
§ 42
 
1. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do
Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego, działającego przy Izbie
Rzemieślniczej w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.
2. Orzeczenia Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego są ostateczne.
 
§ 43
 
Wykonanie prawomocnych orzeczeń Sądu należy do Zarządu Cechu.
 
§ 44
 
Właściwości, zasady i tryb postępowania przed Sądem Cechowym
określa regulamin , uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
 
V. SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE
 
§ 45
 
1. Członkowie Cechu, wykonujący rzemiosła na terenie jednego lub
kilku sąsiednich miast i gmin, mogą tworzyć sekcje terenowe.
2. Członkowie Cechu, wykonujący jednakowe lub pokrewne
rzemiosła , mogą tworzyć sekcje zawodowe.
3. W Cechu mogą działać sekcje zawodowe i terenowe.
Delegatów na Walne Zgromadzenie wybierają sekcje , wskazane w
§ 23 ust. 2 Statutu.
4. Zarząd Cechu powołuje sekcje , jeżeli liczba rzemieślników ,
wchodzących w ich skład wynosi co najmniej 10 osób.
5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera
przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań
przewodniczącego sekcji określa Zarząd Cechu . Przewodniczący
sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem
doradczym.
6. Do zadań sekcji należy:
1/ oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia
prawidłowego wykonywania zadań społeczno-gospodarczych
rzemiosła,
2/ prowadzenie działalności, mającej na celu podnoszenie etyki
zawodowej rzemiosła ,
3/ wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu
lub zawodów,
4/ otaczanie opieką uczniów, pobierających naukę zawodu oraz
udzielanie pomocy rzemieślnikom, prowadzącym nowe zakłady
rzemieślnicze,
5/ aktywizowanie rzemieślników do udziału w czynach
społecznych.
7. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu
finansowego Cechu.
8. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz, a
opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu.
 
VI. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU.
 
§ 46
 
1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty
za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników
oraz inne opłaty.
2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany
finansowe, uchwalane przez Walne Zgromadzenie Cechu.
Zasady gospodarki finansowej Cechu określa Walne
Zgromadzenie przy założeniu zasady samowystarczalności
Cechu.
§ 47
 
Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo-
organizacyjnej Izby Rzemieślniczej oraz w finansowaniu funduszów
scentralizowanych , przeznaczonych na cele rozwoju rzemiosła ,
potrzeby oświatowe , społeczno-wychowawcze i socjalne ogółu
rzemiosła.
 
VII. BIURO CECHU .
§ 48
 
1. Kierownik Biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje
materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad
wykonaniem uchwał organów Cechu i zarządzeń władz
zwierzchnich.
2. Kierownik Biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w
działalności Cechu obowiązujących przepisów.
3. W przypadku, gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu
mogłoby spowodować naruszenie prawa, Kierownik Biura Cechu
powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję
podjął ,o jej zmianę lub uchylenie. W przypadku nie
uwzględnienia wystąpienia , Kierownik Biura powinien
przedstawić sprawę Izbie Rzemieślniczej.
4. Kierownik Biura bierze udział w obradach Walnego
Zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Kierownik Biura odpowiada za pracę biura przed Zarządem Cechu.
 
§ 49
 
1. Kierownikiem Biura może zostać osoba , posiadająca co
najmniej średnie wykształcenie oraz 3-letnią praktykę w
organizacjach rzemiosła.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Cechu może zwolnić
kandydata na Kierownika Biura od warunków posiadania
3-letniej praktyki w organizacjach rzemiosła.
 
§ 50
 
Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest
Kierownik Biura Cechu.
 
VIII. REPREZENTACJA CECHU .
§ 51
 
1. Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu,
Podstarszego Cechu lub inne osoby , upoważnione przez Zarząd.
2. Do reprezentowania Cechu na zewnątrz Zarząd może upoważnić w
określonych sprawach również Kierownika Biura Cechu.
 
§ 52
 
1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają
Starszy lub Podstarszy Cechu , łącznie z Kierownikiem Biura , a
w okresie jego nieobecności – łącznie z upoważnionym przez
Kierownika pracownikiem biura Cechu.
2. Zarząd Cechu może udzielić Kierownikowi Biura Cechu
pełnomocnictwa do dokonania określonych czynności
prawnych ,związanych z kierowaniem bieżącą działalnością
Cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do
dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności
szczególnych.
 
IX. POŁĄCZENIE I LIKWIDACJA .
§ 53
 
1. Połączenie i likwidacja Cechu może nastąpić uchwałą Walnego
Zgromadzenia Członków Cechu , większością 3/4 obecnych,
uprawnionych do głosowania .
2. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z post. 25 Statutu,
władne jest do podejmowania uchwały w sprawie połączenia
lub likwidacji Cechu, jeżeli liczba obecnych wynosi co najmniej
1/2 członków Cechu lub Delegatów.
3. Majątek pozostały po likwidacji Cechu przekazuje się innej
organizacji rzemiosła, stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.